ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I.PREAMBULUM ÉS DEFINICIÓK

Az alábbiak szerinti Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: „Vásárló”) és a HÁTTÉR Kiadó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 8.fszt.; adószám: 10205990-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-286873, a továbbiakban: „Eladó”)között adásvételi szerződés/fogyasztói szerződés jön létre.

Vásárló: fogyasztó (természetes személy), vagy gazdálkodó szervezet, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkozhatnak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Eladóval.

Vállalkozó: olyan gazdálkodó szervezet, aki lehet természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Eladóval. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el. 

Fél, vagy Felek: Vásárló, vagy Eladó, vagy együttesen.

 1. Mivel jelen ÁSZF a deluxeinteriors.hu honlapon közzétételre került, ezáltal valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető. A megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt jelen ÁSZF tartalmát teljes körűen megismerte és megértette, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó által forgalmazott, illetve Eladótól történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az Eladó szerződéses partnerei, illetve az Eladó által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között. 
 3. A Vásárló a termékek/szolgáltatások megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. 
 4. Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 
 5. SZAVATOSSÁG ÉS NYILATKOZAT

Eladó kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra
 2. Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az Eladótól, illetve köteles előleget fizetni egyes egyedi szolgáltatásokra, ha azt Eladó előre jelezte, illetve ha Vásárló külön kérésére történt. 
 3. Eladó Vásárlóval nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket.
 4. Eladó által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ összegét, vagy sem (alapesetben a megadott árak nettó fogyasztási árak), illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség bizonyos rendelési összeg felett nem kerül felszámításra, azonban a kiválasztott szállítási és fizetési módtól, továbbá a szállítmányozó személyétől függően ez változhat. 
 5. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  
  • az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
  • az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); 
  • az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
  • szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló Eladó jelen ÁFSZ I. pontjában rögzített teljes bizonyító erejű írásbeli nyilatkozatot küldjön. Eladó az esetleges panaszok fogadására külön kapcsolattartói e-mail címet tart fenn: sales@rosenthal-bp.hu

 1. A szerződés megkötését megelőzően lehet a hibásan felvitt regisztrációs adatokat javítani.
 2. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:
  • Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;
  • Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Eladó által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
  • Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
  • Ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
  • Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);
  • Lezárt csomagok szállításának esetében, amikor Fogyasztó a lezárt – adott esetben díszdobozos – csomagolást felnyitja és a terméket higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és a csomagolásból a termékkódok, a termék eredetiségét igazoló tanúsítvány hiányzik;
  • Újságok, folyóiratok és magazinok esetében, amennyiben azok termékmarketinghez kapcsolódnak;
 3. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.
 4. Ha a Fogyasztó a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, Eladó nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.
 5. Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát. 
 6. A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden az Eladó által működtetett webshop felhasználójának lehetősége van hozzáférni. 
 7. Az esetleges panaszt a kapcsolati sales@rosenthal-bp.hu e-mail címen keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok részére előterjeszteni.
 8. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet.Eladó a Vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az Eladó bemutatótermébe leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet Eladó visszautalja a Vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy Vásárló köteles azt Eladó részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben Vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni előrendelésétől. 
 9. Eladó jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 munkanapot), Vásárló jogosult előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és Eladótól – ezen körülmények változására tekintettel – nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy Eladó jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a Vásárlót értesíteni.
 10. Eladó 48 órán belül köteles visszaigazolást küldeni Vásárló részére.
 11. Amennyiben Eladó nem küldi meg a visszaigazolást 48 órán belül, akkor Eladó az ajánlati kötöttség alól mentesül.
 12. Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket Eladó fenti címére (1016 Budapest, Gellérthegy u. 8. fszt.) kell visszaküldenie. 

III. Szerződés létrejötte, teljesítése

 1. Teljesítés

1.1            Vásárló azzal, hogy elfogadja az Eladó által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás) a „kosarárba teszi“ vagy a “Vásároljon most” szolgáltatást használja (csak regisztrált felhasználók részére elérhető) szerződést köt az Eladóval. Vásárló szerződést köthet Eladó vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.

1.2             Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és megrendelését Eladó befogadta. Eladó nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót Eladó a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

1.3             Eladó a megerősítő email mellékletként megküldi a hatályos ÁSZF-t .Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

1.4             A megkötött szerződést Eladó legalább öt (5) évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF szerint került részletesen rögzítésre. 

 1. Szállítás

2.1             Az adásvételi szerződéssel Eladó vállalja, hogy a terméket kiszállítja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket Eladótól átveszi és annak vételárát kifizeti. 

2.2             Eladó a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat maradéktalanul megfizette.

2.3             Eladó szavatolja, hogy a terméket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval együtt kiszállítja, vagy Bemutatótermében személyes átvételt Vásárló választása szerint előre egyeztetett időpontban biztosítja, továbbá vállalja annak teljesítését, hogy Vásárló a termék tulajdonjogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

2.4             Eladó szerződésszerűen teljesít, ha Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi Vásárló számára, hogy azt megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá Vásárlót a kiszállításról időben – akár alvállalkozója útján – értesíti.

2.5             Amennyiben Vállalkozás a Vásárló, úgy Eladó teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket Eladó a szállítmányozó vállalat (alvállalkozó)  részére átadja és Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi.

2.6             Amennyiben Fogyasztó a Vásárló, úgy Eladó teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól (alvállalkozótól) átveszi. 

2.7             Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a szerződésben szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó, kivéve, ha Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

2.8             Eladó a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak. 

2.9             Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, úgy Eladó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket, ami vonatkozik a díszdobozos termékekre is. Amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ez egyaránt vonatkozik a kiszállítandó és Bemutatóteremben személyesen átvett termékekre is. 

 

 1. Kárveszély

3.1             A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A teljesítés abban az esetben is hibásnak tekintendő, ha Vásárló részére más (nem a megrendelt) termék került kiszállításra. 

3.2             Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját Eladó részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés Eladónak felróható. 

3.3             A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

3.4             A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy Eladó biztosította annak megtekintését és kipróbálását. 

3.5             Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Eladó szerződésszegésének következménye.

3.6             Amennyiben Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy Eladó – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

 

 1. Szavatosság (eladói)

4.1             Eladó szavatolja Vásárló részére, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Eladó szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás (szerződés), úgy az megfelel az Eladó vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék használható arra a célra, amit Eladó meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.   
 3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 
 4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

4.2             Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

4.3             Ellenkező kikötés hiányában, Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

 1. olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 3. azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre;
 5. nem használati és karbantartási utasítás szerinti használt következtében keletkezett hibák (pl.: mikrohullámú sütőben való termék használat, nem megfelelő mosogatás és tisztítás, stb.).

4.4             Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül.

4.5             Vállalkozó Vásárlókra a fentiektől eltérő reklamációs időszak vonatkozhat, mely időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra. Az ilyen termékek megjelölése az alábbi:

 1. Hibás teljesítés nem reklamálható, ha Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 
 2. Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 
 3. Amennyiben Vásárló szavatossági javítást kér és a javított terméket nem veszi át a megadott határidőben, úgy Eladó jogosult minden késedelmes nap után bruttó 2.200,-HUF tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási értesítés kézhezvételétől számított 2 (kettő) hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy Alza jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni. 

 

 1. Súlyos szerződésszegés 

5.1             Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

 1. A hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére, vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

5.2             A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja Eladót, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, melyet követően másik szavatossági igényre csak Eladó jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát Eladó nem javítja ki belátható időn belül vagy Eladó akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy  Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

5.3             Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

5.4             Abban az esetben, ha Eladó nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha Eladó nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak. 

 

 1. Kisebb szerződésszegések 

6.1             Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

6.2             Eladó jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – Eladó mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

6.3             Amennyiben Eladó nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak Eladó jóváhagyásával tud. 

 

 1. Általános szabályok szerződésszegés esetére

7.1             Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

7.2             Amennyiben új termék kerül kiszállításra, Vásárló köteles Eladó részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt) Eladó költségére visszaküldeni. 

7.3             Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint kettő (2) hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni egy (1) éven belül terjeszthető elő. 

 

8.Minőségi garancia

8.1             A minőségi garancia biztosítása érdekében Eladó vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel különös tekintettel a termék karban- és tisztántartására vonatkozó útmutató betartására.  

8.2             A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került

8.3             A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

 1. Elállás
 2. Fogyasztó

1.1             A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

 1. a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvétele esetén); 
 3. az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. a szerződés megkötésének napjával.

1.2             A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy a sales@rosenthal-bp.hu e-mail, vagy székhely címre bejelenti elállási nyilatkozatát teljes bizonyító erejű magánokiratban és azt Eladó írásban visszaigazolja.

1.3             Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az Eladó által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni Eladó részére.

1.4             A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

1.5             A tartós  fogyasztási cikkekre  vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott tartós fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

1.6             Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket Eladó részére és címére kisérőlevéllel együtt visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában képes Eladó a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

1.7             Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

1.8             Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon Eladó visszafizeti. 

1.9             Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket Eladó részére sértetlen állapotban visszavitte vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket Eladó részére visszaküldte. 

1.10           Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy Eladó és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt Eladó részére a jelen ÁSZF IV.1.9 pontja szerint részére visszajuttatni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül Eladó részére megfizetésre, úgy Eladó jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

 

 1. Elállás egyéb feltételei

2.1             Fogyasztó vagy Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500.000 ,-HUF összeget meghaladja, illetve ha az adásvétel tárgya egyedi vásárlói igényre épült.

2.2             Amennyiben a Vállalkozó Eladó hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára, vagy értéke csökkent. Amennyiben Eladó hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó az adásvételtől 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Eladó a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket Eladó ismét értékesíteni tudja.

2.3             Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető.

2.4             Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

 1. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Vásárlók személyes adatainak feldolgozásánál Eladó a személyes adatok védelmét  Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának megfelelően biztosítja

 1. Munkaórák

Eladó által működtetett webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

VII. Árak

 1. Az árak szerződéses euró pénznemben meghatározott árak. Az aktuális EUR/HUF árfolyamot Eladó a webáruházban feltűnteti. Az online webáruházban feltűntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső nettó árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket nem tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerül). Bizonyos összeghatárú vásárlás felett magyarországi kiszállítás ingyenes.
 2. Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára Eladó belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról Eladó a Vásárlót tájékoztatja. 
 3. Eladó fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről Eladó a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 
 4. Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés Eladó és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló – Eladó információs rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Eladó ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:
 • A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 • A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; 
 • A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 1. Eladó érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 
 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha Eladó tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták
 • Eladó tudomására jut, hogy a kedvezménykupont nem az arra jogosult személy használta fel.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és  Eladó a Vásárló ily módon történő szerzését jogalap nélküli gazdagodásnak tekinti. 

 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. Eladó által működtetett webáruházon keresztül; vagy
 2. e-mailben, amit a sales@rosenthal-bp.hu címre kell elküldeni;
 3. Telefonon keresztül, amennyiben a szóbeli megrendelés az Eladó által e-mailben visszaigazolásra kerül.

A Vásárlónak elküldött emailben megtaláható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók. 

 1. Fizetési módok

Az Alza saját döntése alapján a következő Fizetési Módokat kínálja fel:

 1. banki átutalás;
 2. online kártyás fizetés (MasterCard/Visa)
 3. Barionl fizetési mód
 4. bankkártyás fizetés, vagy készpénzes fizetés a Bemutatóteremben

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és Eladó bankszámláján jóváírásra, a termék Eladó tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át az Eladóra.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

Eladó a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Kiszállítás

Eladó a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki. Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.deluxeinteriors.hu webáruházban elérhetők.

 1. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Eladó a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

Eladó és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni, vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással.

 

 

Jelen ÁSZF 2020. február 25. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti

Need a Support?

Chat Support

Phone Consultant

Emaill

1051 Budapest, Mérleg utca 2.
(Entrance directly or by the main entrance of Fours Seasons Hotel Gresham Palace.)

+36/20/393 5707

Newsletter

Stay Updated on all that’s new add noteworthy

Copyright © 2020 Háttér Kft. All rights reserved.

Add to cart